Choose your language to see local content
 • English expand_more
  • German
  • Italian
  • French
  • Spanish
  • Portuguese
  • Nederlands
  • Russian
  • Polish
  • Turkish
  • Czech
  • Chinese
close

VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ELUMATEC AG (STAV: LEDEN 2024)

1. Všeobecně
1.1 Následující podmínky platí pro všechny námi předložené nabídky a pro všechny obchody, které jsme s odběratelem uzavřeli, a to i v případě, že s námi byly uzavřeny v rámci elektronických obchodních styků. Všeobecné obchodní podmínky odběratele nebo třetí strany nebudou uplatněny, i když v jednotlivých případech nevzneseme samostatnou námitku proti jejich platnosti, pokud jejich platnost v jednotlivých případech výslovně písemně nepotvrdíme. Pokud mezi odběratelem a námi existují rámcové dohody (např. všeobecné dohody), mají přednost odlišná ustanovení v rámcových dohodách.
1.2 Všechny naše nabídky jsou otevřené a nezávazné, jestliže nejsou výslovně označeny jako závazné nebo neobsahují určenou lhůtu k přijetí. Objednávky nebo zakázky ze strany odběratele můžeme přijmout během deseti dnů po jejich příchodu.
1.3 Pokud není smlouva podepsána oběma stranami, je pro obsah smlouvy – zejména pro ceny, rozsah plnění, kvalitu plnění, dobu plnění, další lhůty a komerční podmínky – rozhodující naše písemné potvrzení zakázky. Všechna ostatní ujednání platí jen podpůrně. Zejména ústní dohody a přísliby jsou před uzavřením smlouvy právně nezávazné a budou nahrazeny písemnou smlouvou, pokud není v každém případě výslovně uvedeno, že zůstávají dále v platnosti se závazným účinkem. Dodatečné smluvní změny a doplňky platí jen tehdy, jestliže byly námi písemně potvrzeny.
1.4 Dokumenty patřící k nabídce, jako jsou obrázky, výkresy, údaje o hmotnosti a rozměrech, jsou jen přibližné, jestliže nejsou výslovně označeny jako závazné. Vyhrazujeme si změny konstrukce a technického provedení, pokud toto rozhodujícím způsobem negativně neovlivní funkčnost produktu. Na výkresy, dokumentaci a ostatní podklady si vyhrazujeme autorské právo včetně veškerých správních práv. Nesmí být bez našeho předchozího písemného souhlasu zpřístupněny třetím stranám nebo jinak zhodnoceny. Odběratel je povinen zpřístupnit plány, které jsme označili za důvěrné, třetím osobám pouze s naším souhlasem.
1.5 Každá dodávka odběrateli je podmíněna správným a včasným dodáním ze strany našich vlastních dodavatelů, a to i pokud jde o potřebné suroviny a výchozí produkty pro výrobky dodávané zákazníkovi. Nebudou-li tyto dodávky realizovány vůbec nebo nebudou realizovány včas, neprodleně budeme informovat odběratele a jsme oprávněni odstoupit od smlouvy v rámci přiměřené lhůty. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, okamžitě vrátíme zákazníkovi veškeré již přijaté platby.

2. Ceny / platební podmínky
2.1 Není-li uzavřena zvláštní dohoda, jsou ceny uváděny bez skonta nebo jiných slev z našeho sídla společnosti (EXW Incoterms 2020), včetně nakládky, ovšem bez obalu a s připočtením příslušné zákonné daně z přidané hodnoty.
2.2 Jestliže odběratel neprovede úkon, který má provést, a tím nám znemožní provést plnění (včas), nebo jestliže neuhradí dlužnou platbu či se jinak dostane do prodlení, můžeme mu určit přiměřenou lhůtu pro plnění smlouvy, spojenou s hrozbou ukončení smlouvy v případě marného uplynutí lhůty. Pokud odběratel nevykoná zameškaný úkon do uplynutí této lhůty, můžeme smlouvu vypovědět a jiným způsobem disponovat předmětem dodávky a požadovat náhradu nám vzniklé škody. Z výše škody musí být odečteny již provedené platby i hodnota těch dílů, které lze znovu použít bez změny. Není-li odběratel odpovědný za výpověď, tak můžeme požadovat jen náhradu všech nákladů, které nám vznikly do okamžiku výpovědi, a všech nákladů, kterým se již nemůžeme vyhnout. Další zákonná práva a nároky (např. nároky na náhradu škody v případě zaviněného porušení povinností odběratelem) zůstávají nedotčena.
2.3 Pokud se po uzavření smlouvy dozvíme o konkrétních a objektivně doložitelných okolnostech u odběratele nebo v zemi sídla odběratele, které podle obchodních zásad znamenají, že naše pohledávky se již nejeví jako dostatečně zajištěné, tak jsme oprávněni splnit své vlastní závazky ze smlouvy až poté, co odběratel uhradí další zálohy nebo poskytne další jištění. Jestliže odběratel nesplní naše požadavky na další zálohy nebo poskytnutí jistot v rámci mu určené přiměřené lhůty, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy.
2.4 Vzájemné vyrovnání nebo zadržení plateb z důvodu nároků odběratele – např. nároky z odpovědnosti za vady – jsou vyloučeny, pokud takové nároky nejsou nesporné nebo právně prokázané.
2.5 Pokud naši subdodavatelé v době mezi uzavřením smlouvy a termínem dodání zvýší své ceny, vyhrazujeme si právo odpovídajícím způsobem přizpůsobit dohodnuté ceny. Toto také platí pro případ, že můžeme prokázat zvýšení výrobních nákladů (např. na základě zvýšených cen za energie).

3. Dodací lhůta a zpoždění dodávky
3.1 Pokud není výslovně dohodnuto jinak, jsou všechny dodací lhůty nezávazné. Dodací lhůta začíná odesláním potvrzení zakázky nebo jiným uzavřením smlouvy, ale ne před poskytnutím podkladů, schválení, povolení, které má odběratel obstarat, nebo před přijetím dohodnuté zálohy. V těchto případech jsme oprávněni příslušně posunout dodací lhůty. Není-li uveden jiný termín dodání nebo není uvedena dodací lhůta, tak platí dodací lhůta šest týdnů od vyhotovení potvrzení zakázky, jestliže jsou v této době poskytnuty podklady, schválení, povolení, které má odběratel obstarat, na my jsme obdrželi dohodnutou zálohu, v opačném případě šest týdnů od předložení poslední podmínky, která se má splnit. V případě zpoždění dodávky šest (6) měsíců je odběratel oprávněn odstoupit od smlouvy.
3.2 Dodací lhůta je dodržena, jestliže do jejího uplynutí předmět dodávky opustil závod nebo sklad zboží nebo v případě dohodnutého vyzvednutí produktů byla sdělena připravenost k odeslání.
3.3 Dodací lhůta se přiměřeně prodlouží u opatření v rámci zaměstnaneckého boje o pracovní podmínky a mzdy, zejména v případě stávky nebo výluky, jakož i v případě nepředvídaných překážek, které jsou mimo vůli dodavatele, v rozsahu, v jakém lze prokázat, že tyto překážky mají významný vliv na dokončení nebo dodání předmětu dodávky.
3.4 Jsme oprávněni k dílčím dodávkám a plněním, pokud jsou dílčí dodávky nebo plnění použitelné pro odběratele v rámci smluvního účelu, je zajištěna zbývající dodávka a odběrateli nevzniknou kvůli dílčí dodávce nebo plnění žádné významné vícenáklady a dodatečné výdaje (pokud tyto náklady neponeseme my).
3.5 Bude-li odeslání zpožděno na přání nebo podnět odběratele, tak mu budou, počínajíc měsícem po oznámení připravenosti k odeslání, zúčtovány náklady vzniklé v důsledku skladování. Vyhrazujeme si právo na uplatnění a prokázání dalších nákladů na skladování z naší strany nebo nižších nákladů na skladování ze strany odběratele. Po stanovení přiměřené lhůty, která uplynula bez výsledku, jsme však oprávněni s předmětem dodávky naložit jinak a dodat jej odběrateli v přiměřeně prodloužené lhůtě.
3.6 Dodržení dodací lhůty předpokládá splnění smluvních povinností odběratele.
3.7 Všechny (závazné i nezávazné) dodací lhůty jsou podmíněny přiměřeným a včasným dodáním ze strany námi pověřených dodavatelů, subdodavatelů nebo logistických společností. O případném zpoždění budeme kupujícího co nejdříve informovat. Dodací lhůty se odpovídajícím způsobem prodlužují a my neneseme odpovědnost za zpoždění způsobené námi najatými dodavateli, subdodavateli nebo logistickými společnostmi. Zejména neodpovídáme za zpoždění, které je způsobeno tím, že dodavatelé, subdodavatelé nebo logistické společnosti na vyšších úrovních řetězce, přestože byli včas pověřeni, neposkytnou včas služby, které nám dluží.
3.8 Povinnosti dodržet závazný termín dodání se nezbavujeme, pokud zákazník prokáže, že za nedodání zboží neseme odpovědnost my.
3.9 Jestliže odběratel i přes upomínku nepřijme nebo nepřevezme předmět dodávky nebo je v prodlení s platbou sjednané ceny, jsme vedle odstoupení od smlouvy oprávněni požadovat paušální náhradu ceny ve výši 25 % ze sjednané ceny. Náhrada škody bude stanovena vyšší nebo nižší, pokud prokážeme vyšší škodu nebo odběratel prokáže menší škodu.

4. Přechod rizika
4.1 Pokud není v potvrzení zakázky upraveno nebo ujednáno jinak (i při zohlednění použitelných INCOTERM), přechází nebezpečí nejpozději s předáním dílů k dodání speditérovi, přepravci nebo třetí straně, jinak určené k realizaci odesílání, na odběratele, a sice i tehdy, když byly realizovány dílčí dodávky nebo když jsme ještě převzali jiná plnění, např. náklady na dopravu nebo dovoz a postavení.
4.2 Zpozdí-li se odeslání v důsledku okolností, které jsou zastoupeny odběratelem, tak nebezpečí přechází na odběratele dnem, kdy je předmět dodávky připraven k odeslání a my jsme tuto skutečnost ohlásili odběrateli.
4.3 Na přání a náklady odběratele pojistíme zásilky proti krádeži, škodám způsobeným požárem a vodou i ostatním pojistitelným rizikům.
4.4 Dodané předměty, i když vykazují nevýznamná poškození, musí odběratel převzít, aniž jsou dotčena práva vyplývající z článku 7.

5. Výhrada vlastnictví/pojištění
5.1 Dodané zboží zůstává v našem vlastnictví až do úplného zaplacení našich veškerých, i budoucích pohledávek z obchodního styku s odběratelem.
5.2 Odběratel je povinen s předmětem dodávky zacházet šetrně a na vlastní náklady jej během doby trvání výhrady vlastnictví pojistit proti škodám vzniklým v důsledku krádeže, rozbití, požáru, vody a ostatním škodám ve prospěch dodavatele. Odběratel nám musí pojištění doložit.
5.3 Odběratel není oprávněn předmět dodávky dále prodávat. Pro případ dalšího prodeje nám odběratel k zajištění naší pohledávky z kupní ceny již nyní postoupí z toho vyplývající nároky vůči nabyvateli. Odběratel není v žádném případě oprávněn převádět existující pohledávky vůči nám na třetí osoby.
5.4 Pokud odběratel zpracuje předmět dodávky, tak toto zpracování provede naším jménem a na náš účet jako výrobce. Získáváme tak přímé vlastnictví nové věci.
5.5 Zplnomocňujeme odběratele, aby pohledávky, které nám byly postoupeny, vymáhal svým jménem a na náš účet.
5.6 Dostane-li se odběratel do prodlení s platbou za předmět dodávky, tak máme právo odstoupit od smlouvy a požadovat od odběratele vydání dodaných předmětů dodávky, které stále podléhají výhradě vlastnictví.
5.7 Pokud právní předpisy dané země, ve které se předmět dodávky nachází, nepřipouští výhradu vlastnictví, ale umožňují dodavateli vyhradit si jiná práva k předmětu dodávky, můžeme uplatnit všechna práva tohoto druhu. Odběratel se musí podílet na opatřeních, která chceme učinit k ochraně našeho vlastnického práva – nebo naopak jiného práva k předmětu dodávky.

6. Záruka
6.1 Naše plnění jsou bez závad, jestliže se jejich skutečná kvalita jen nepatrně odchyluje od smluvně dohodnuté kvality a tato odchylka je únosná pro odběratele. Není-li ujednáno jinak, jsou naše produkty určeny pro používání v jednosměnném provozu (8 hodin/den), 220 dnů za rok.
6.2 Ručíme za bezvadnost našich výrobků a plnění následovně: Všechny závady písemně reklamované během záruční lhůty odstraníme pro odběratele bezplatně podle našeho výběru, buď opravou nebo dodávkou bezchybných dílů (dodatečné plnění). Odběratel nám vadné díly pošle na požádání zpět. Pokud nejsme schopni zajistit dodatečné plnění v dané kvalitě, kontaktujeme odběratele. Pokud je to pro odběratele únosné, můžeme ke splnění naší povinnosti dodatečného plnění dodat jiné předměty dodávky nebo řešení z našeho programu, které vesměs vykazují dohodnutou kvalitu, nebo u chybějící dohody o kvalitě vykazují kvalitu předmětu smlouvy definovanou zákonem jako bez vad.
6.3 Záruční lhůta činí 12 měsíců od dodání nebo – v případě převzetí – od převzetí. Převzetí ve výše uvedeném smyslu platí za uskutečněné, pokud odběratel neodmítne převzetí během jednoho měsíce od odeslání příslušného předmětu dodávky / díla s uvedením důvodů.
6.4 Záruční lhůta podle bodu 6.3 neplatí v případě nezvyklých okolností i při použití předmětu dodávky v rámci vícesměnného provozu ve smyslu bodu 6.8 nebo při více než 220 dnech nasazení za rok. V těchto případech platí zkrácené záruční lhůty na základě zvláštních požadavků na předmět dodávky, které dohodneme s odběratelem zvlášť po jeho oznámení podle bodu 6.8. Nedojde-li k žádné dohodě, bude záruční lhůta zkrácena podle většího zatížení. Dále činí záruční lhůta u opracovaných dílů šest měsíců od dodání. U zvlášť označených dílů podle návodu k použití nebo přepravních dokladů vyprší záruční doba podle počtu provozních hodin, který je pak uveden v jednotlivých případech, avšak v žádném případě ne později než po 12 měsících od dodání.
6.5 Záruční lhůty podle bodů 6.3 a 6.4 neplatí pro nároky odběratele na náhradu škody za okolností uvedených v bodu 7.1 a také tehdy, když zákon předepisuje delší lhůty.
6.6 Bez našeho písemného souhlasu nesmí odběratel sám odstraňovat eventuální závady nebo je nechat odstranit třetí stranou. Toto neplatí v naléhavých případech ohrožení provozní bezpečnosti, k odvrácení nepřiměřeně velkých škod nebo když jsme v prodlení s dodatečným plněním; ale i v těchto případech musíme být neprodleně informováni. Jestliže odběratel může sám nebo prostřednictvím kompetentní třetí strany odstranit závady, má nárok na náhradu přiměřených nákladů vyplývajících z odstranění závady.
6.7 Záruku neposkytujeme, jestliže
a) odběratel změní předmět dodávky bez našeho souhlasu nebo jej nechá změnit třetí stranou, a to znemožní nebo nepřiměřeně ztíží odstranění závady. V každém případě vícenáklady za odstranění závady zaplatí odběratel;
b) předmět dodávky nebyl zřízen nebo uveden do provozu naším personálem nebo proti jejich pokynům;
c) nebyly dodržovány naše návody k provozu a údržbě nebo byl předmět dodávky používán nebo nasazen neodborně nebo jiným způsobem;
d) nebyl předmět dodávky obsluhován odborným, vyškoleným personálem, pokud je tak způsobena závada nebo jsou znemožněny či nepřiměřeně ztíženy naše záruční práce;
e) lze závadu odvodit z běžného opotřebení, pokud je tak způsobena závada nebo jsou znemožněny či nepřiměřeně ztíženy naše záruční práce;
6.8 Odběratel nás musí před uzavřením smlouvy včas písemně upozornit na to, že bude předmět dodávky vystaven neobvyklým podmínkám (např. klimatické, místní nebo zemědělské povahy) nebo bude používán ve vícesměnném provozu. Pokud neposkytne vhodné písemné pokyny, je to na jeho vlastní riziko.
6.9 Nezdaří-li se (případně vícenásobné) dodatečné plnění, je-li námi odmítnuto, je-li pro zákazníka neúnosné nebo je stanovení lhůty v souladu se zákonnými předpisy zbytečné, může odběratel podle svého výběru přiměřeně snížit úhradu nebo odstoupit od smlouvy i bez předchozího, jinak nezbytného určení přiměřené lhůty pro dodatečné plnění a její neúspěšné uplynutí v případě, že se jedná o zvláštní podstatnou vadu a – pokud neprokážeme, že jsme se provinili – požadovat podle bodu 7 náhradu škody nebo náhradu svých nákladů, pokud jsme s tím ovšem nemuseli počítat.
6.10 Odběratel je povinen na požádání během námi písemně stanovené, přiměřené lhůty vysvětlit, zda nadále trvá na plnění anebo které z nároků a práv, na něž má nárok, uplatňuje. Jestliže odběratel nesplní tento závazek, vyžaduje výkon těchto práv nebo nároků marné uplynutí další přiměřené lhůty pro dodatečné plnění písemně stanovené odběratelem, pokud jsme již dodatečné plnění s konečnou platností neodmítli. Zákonné nároky na náhradu škody zůstávají z naší strany nedotčeny.

7. Odpovědnost
7.1 Následující body 7.2 až 7.5 platí pro nároky na náhradu škody všeho druhu, nezávisle na právním základu, na kterém jsou založeny (např. ručení za vady, prodlení, porušení ostatních povinností vyplývajících ze smluvních a dlužních poměrů, nemožnost, nedovolené jednání atd.), to se však nevztahuje na nároky na náhradu škody vzniklé v důsledku újmy na životě, těle a zdraví, na práva a nároky odběratele v případě záměrného zatajení vady z naší strany nebo v důsledku chybějící vlastnosti, za kterou jsme ručili, na nároky a práva odběratele v důsledku úmyslného nebo hrubě nedbalého jednání z naší strany, našich zákonných zástupců nebo pověřenců, jakož i na nároky podle zákona o odpovědnosti za vady výrobků. Pro výše uvedené výjimky zůstává zachováno zákonné ustanovení.
7.2 V případě škody způsobené mírnou nebo prostou nedbalostí ručíme jen při porušení důležitých práv a povinností, které vyplývají z povahy smlouvy a jejichž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy. V ostatním je naše odpovědnost vyloučena v případě škody způsobené mírnou nebo prostou nedbalostí.
7.3 Pokud podle bodu 7.2 existuje odpovědnost za porušení podstatných smluvních povinností, je to omezeno na typickou škodu, kterou jsme mohli předvídat při uzavření smlouvy. Odpovědnost za nepřímé škody nebo následné škody, jako je ušlý zisk, je v těchto případech vyloučena.
7.4 Odpovědnost za náhradu škod, které jsme mohli předvídat v době uzavření příslušné smlouvy podle bodu 7.3, je omezena částkou, kterou odběratel zaplatil za smluvní plnění.
7.5 Nároky odběratele na náhradu škody jsou promlčeny – pokud zákon nestanovuje kratší lhůtu – v případě odpovědnosti za vady (bod 6) uplynutím lhůty uvedené v bodě 6.3 věta 1, ve všech ostatních případech v jednom roce. V případech bodu 7.1 platí zákonné promlčecí lhůty.

8. Zvláštní podmínky v rámci elektronického obchodního styku
8.1 Odběratel musí s ohledem na zákaznické účty, které jsou dostupné pro jeho podnik, zajistit, aby elektronické objednávky realizovali jen ti pracovníci odběratele, kteří k tomu také mají příslušné zmocnění.
8.2 Odběratel musí zajistit, aby nebyla hesla a uživatelská hesla k používání jeho zákaznických účtů sdělována třetím stranám a také, aby tyto informace byly přísně důvěrné a zabezpečené proti přístupu nebo znalosti neoprávněných osob, toto musí příslušně dodržovat i jeho zaměstnanci.
8.3 Zobrazení předmětů dodávky v našem online-shopu nepředstavuje, pokud není výslovně uvedeno, závaznou nabídku, ale je to pouze výzva pro odběratele k zadávání objednávek. Smlouva bude realizována po našem potvrzení zakázky, které pošleme kupujícímu e-mailem.

9. Software, užívací práva
9.1 Naše odpovědnost za chyby podmíněné softwarem námi dodaných předmětů jsou vyloučeny, jestliže odběratel změní anebo modifikuje software bez našeho souhlasu, jehož důsledkem bude chybné chování.
9.2 Odběratel je povinen předmět dodávky, jestliže obsahuje software připojit k internetu a poskytnout dohodnutou součinnost tak, aby byla možná vzdálená údržba.
9.3 Odběratel je jen oprávněn instalovat námi schválené aktualizace softwaru. Budou-li takové aktualizace instalovány, je odběratel povinen před spuštěním výroby otestovat kompatibilitu aktualizací s příslušným nastavením stroje, odborný personál musí dohlížet na zkušební chod.
9.4 Přenos užívacích práv na software se řídí licenčními podmínkami pro koncové zákazníky (EULA) příslušného výrobce softwaru, které platí ve smluvním poměru mezi námi a odběratelem. Tyto licenční podmínky tvoří důležitou součást této smlouvy. Odběratel uvedením softwaru do provozu potvrzuje, že zná licenční podmínky výrobce softwaru, které jsme předali společně se softwarem a všemi součástmi a náhradními kopiemi, aby odběratel od nás získal oprávnění k převodu užívacích práv. Dřívější používání softwaru není povoleno.

10. Kontrola exportu
10.1 Dodávky a služby (tzn. plnění smluv) podléhají podmínce, že plnění není omezeno vnitrostátními nebo mezinárodními předpisy, především předpisy o kontrole vývozu a embargy nebo jinými omezeními.
10.2 Strany jsou povinny poskytnout veškeré informace a dokumenty potřebné pro vývoz/vnitrostátní přepravu/dovoz správně, úplně, včas a bezplatně.
10.3 Prodlevy způsobené kontrolami vývozu nebo schvalovacími procesy mají přednost před stanovenými lhůtami a termíny za předpokladu, že k nim nedošlo naším zaviněním.
10.4 Pokud není možné získat licence požadované pro určité položky, platí, že smlouva na dané položky nebyla uzavřena. To nezávisí na platnosti nebo účinnosti rozhodnutí o zamítnutí vývozu nebo převod. V tomto případě nezískání licencí nebo nedodržení lhůt nezakládá nárok na náhradu škody, pokud k této okolnosti nedošlo vinou jedné ze stran.
10.5 Odběratel se zavazuje, že nebude obchodovat (nabízet, prodávat, dodávat) s námi dodaným zbožím, pokud tím poruší platná ustanovení předpisů o kontrole vývozu. Odběratel musí zejména zajistit, aby příslušný kupující se zbožím neobchodoval, ale používal je výhradně pro sebe a pro civilní účely. V případě porušení ustanovení zákona o kontrole vývozu jsme oprávněni smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit a odběratel je navíc povinen nás zbavit veškerých nároků na náhradu škody třetích osob z důvodu porušení ustanovení zákona o kontrole vývozu a nahradit nám v této souvislosti nehmotné a hmotné náklady a ztráty, zejména peněžní pokuty a náhrady škod sankční povahy.
10.6 Pokud má odběratel v úmyslu prodat zboží kupujícímu v souladu s výše uvedenými body 10.1 až 10.5, musí nám bez vyžádání poskytnout prohlášení o konečném použití. V něm se uvede jméno kupujícího, jeho adresa a identifikační čísla, země určení a obor činnosti kupujícího s odkazem na číslo objednávky a údaje o typu, čísle a roku výroby stroje. Dále musí odběratel zaručit, že kupující zboží použije pouze pro civilní účely.
10.7 Odběratel je povinen nás neprodleně písemně informovat o všech porušeních povinností uvedených v bodech 10.1 až 10.6, o kterých se dozví, a to bez ohledu na to, zda se jich dopustili jeho zaměstnanci nebo kupující zboží.

11. Rozhodné právo, soudní příslušnost, místo plnění
11.1 Výlučným místně příslušným soudem pro všechny spory, které přímo nebo nepřímo vyplývají ze smluvního vztahu, je sídlo naší společnosti. Žalobu na odběratele ale můžeme podat i v jeho sídle nebo u jiných zákonem stanovených příslušných soudů.
11.2 Platí výhradně německé právo s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Konec všeobecných obchodních podmínek