Choose your language to see local content
 • English expand_more
  • German
  • Italian
  • French
  • Spanish
  • Portuguese
  • Nederlands
  • Russian
  • Polish
  • Turkish
  • Czech
  • Chinese
close

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Srdečně vás vítáme u společnosti elumatec AG,

mnohokrát děkujeme za váš zájem o naši internetovou prezentaci a naši společnost. Klademe velký důraz na ochranu vašich údajů a vašeho soukromí. Aby bylo možné zaručit, že budete v plném rozsahu informováni o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů na našich webových stránkách, přečtěte si následující pokyny.

1. Správce
Vaše údaje jsou zpracovávány jménem a z pověření společnosti
elumatec AG
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker
Správce a jednatel (CEO) Paolo F. Bianchi.
Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je k zastižení na výše uvedené poštovní adrese nebo e-mailové adrese datenschutzbeauftragter@elumatec.com.

2. Anonymní shromažďování údajů
Váš internetový prohlížeč zašle při návštěvě našich webových stránek z technických důvodů automaticky údaje na náš webový server. Jedná se mimo jiné o datum a přesný čas přístupu, URL odkazující webové stránky, vyhledaný soubor, typ prohlížeče, operační systém a vaši používanou IP adresu. Tyto údaje jsou ukládány odděleně od ostatních údajů, které zadáte v rámci používání naší nabídky. Přiřazení těchto údajů k určité osobě se neprovádí. Údaje se zaprotokolují, aby se zaručila bezpečnost systému, a následně se vymažou.

3. Shromažďování a zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pouze v případě, že nám je poskytnete sami na naší webové prezentaci. To je možné následujícím způsobem:

3.1 Zpracování dat při použití našich formulářů
Máte možnost spojit se s námi na našich internetových stránkách prostřednictvím našich kontaktních formulářů pro úseky prodej, tisk, personál, servis, vzdělávání, veletrh.
Jaké osobní údaje nám budou předány, vyplývá z uživatelského rozhraní platného pro příslušný úsek, které se použije pro navázání kontaktu.
Vámi zadané osobní údaje jsou shromažďovány a ukládány výhradně pro interní použití a pro vlastní účely. Příslušné účely se přitom řídí především podle druhu vašeho dotazu a slouží nám nadále
• pro získávání zákazníků, zejména pro písemné nebo telefonické kontaktování
• pro zasílání reklamy poštou a e-mailem (po udělení vašeho souhlasu)
• pro vypracování výlučně interně používaných prodejních statistik
• k předání prodejnímu nebo servisnímu místu, které je pro vás příslušné
• k vyřízení objednávky při využití našeho internetového obchodu s náhradními díly

Můžeme zajistit předání jednomu nebo více zpracovatelům, například poskytovatelům služeb, dceřiným společnostem nebo prodejcům, který/kteří bude/budou osobní údaje používat rovněž výhradně pro interní účely, které lze přičíst naší společnosti.
Vaše údaje nebudou z našich stránek používány pro automatizované rozhodování ani pro profilování.

3.2 Zpracování údajů při objednávání v internetovém obchodě s náhradními díly
V případě objednávek z našeho obchodu s náhradními díly je nutná předchozí registrace, kterou vám provedeme na požádání. Přitom vám zadáme a sdělíme uživatelské jméno a heslo. Tyto informace budou spojeny s firemními údaji, které jsou u nás uložené, včetně vašich kontaktních údajů, a použity k vyřízení vaší objednávky náhradních dílů.

3.3 Zpracování údajů u žádostí o zaměstnání
Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje uchazečů za účelem vyřízení žádostí o zaměstnání. Zpracování se může provádět také elektronicky. Je tomu tak zejména v případě, že nám uchazeč zašle odpovídající podklady žádosti o zaměstnání prostřednictvím kontaktního formuláře. Jestliže společnost elumatec AG uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou předané osobní údaje zpracovávány za účelem uzavření pracovního poměru při dodržení zákonných předpisů. Jestliže s uchazečem neuzavřeme pracovní smlouvu, budou podklady žádosti o zaměstnání šest měsíců po oznámení rozhodnutí o zamítnutí vymazány, pokud výmazu nebrání jiné oprávněné zájmy společnosti elumatec AG. Jiným oprávněným zájmem v tomto smyslu je například důkazní povinnost v řízení podle Obecného zákona o rovném zacházení.
U vašich žádostí o zaměstnání provedených prostřednictvím kontaktního formuláře vezměte na vědomí, že v tomto případě musí uchazeč sám provést zašifrování. Proto vám alternativně nabízíme také zaslání poštou.

Doklady, které nám zašlete v rámci případné úhrady vašich cestovních výdajů, budou uloženy podle daňově právních ustanovení a vymazány po uplynutí zákonných povinností k uchovávání.

3.4 Právní základ zpracování osobních údajů
Zákonnost (právní základ) zpracování je dána udělením souhlasu se zpracováním (dle čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR), nezbytností zpracování pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (dle čl. 6, odst. 1 písm. b GDPR). V případě potřeby zpracováváme vaše osobní údaje pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, např. pro správu systémových logů pro zaručení počítačové bezpečnosti (dle čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR).
Případné zpracování vašich údajů získaných v souvislosti se zasláním žádosti o zaměstnání bude probíhat v souladu s čl. 26 německého federálního zákona o ochraně osobních údajů (BDSG).
V případě dobrovolného poskytnutí zvláštních kategorií osobních údajů (např. informací o vážném zdravotním postižení), budou vaše osobní údaje zpracovány v souladu s čl. 9, odst. 2, písm. b GDPR. Pokud bychom pro posouzení žádosti v souvislosti s případnými volnými pozicemi potřebovali podrobnější informace o vašem zdravotním stavu, tyto informace budou zpracovány v souladu s čl. 9, odst. 2, písm. a GDPR.

3.5 Doba uchovávání údajů
Vaše údaje uložíme po dobu platnosti vašeho souhlasu nebo do splnění účelu. Poté budou tyto údaje vymazány, jestliže nebudou existovat jiné zákonné povinnosti k dalšímu uchovávání údajů.

4. Předávání údajů
Vaše osobní údaje nám budou předány zašifrované pomocí technologie SSL přes internet a následně případně nezašifrované e-mailem naším poskytovatelem služeb odpovídajícím za webhosting. Proto vám doporučujeme, abyste nám nepředávali žádné citlivé údaje a alternativně je doručili poštou.

Předávání vašich údajů třetím osobám probíhá – pokud je to zapotřebí – pouze za účelem zpracování vaší žádosti přidruženým společnostem nebo poskytovatelům služeb, které pověříme (jako například webhosterům), kteří osobní údaje používají rovněž výlučně pro interní použití související s námi.

Předávání vašich osobních údajů třetím osobám nad tento rámec probíhá pouze s vaším souhlasem, ledaže k tomu existuje zákonný závazek, nebo pro ochranu práv, vlastnictví a bezpečnosti společnosti elumatec AG. Pokud přijdou externí poskytovatelé služeb do kontaktu s osobními údaji, požadujeme závazná právní, technická a organizační opatření pro dodržení právních předpisů pro ochranu osobních údajů.

5. Soubory cookie
Naše webové stránky používají mimo jiné takzvané „soubory cookie", které slouží pro umožnění snazšího použití a vyšší funkčnosti a bezpečnosti našich stránek, například pro rychlejší prohlížení stránek na naší platformě. Soubory cookie nám umožňují měřit návštěvnost našich webových stránek a jejich obsahu. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou ukládány do vašeho počítače. Rádi bychom zdůraznili, že některé z těchto souborů cookie, včetně takzvaných „session cookie“, jsou zasílány z našeho serveru do vašeho počítače. Soubory „session cookie" se vyznačují tím, že jsou automaticky vymazány z pevného disku po zavření prohlížeče. Ostatní soubory cookie zůstávají ve vašem počítači, abychom jej posléze mohli rozpoznat při vaší následující návštěvě (tzv. trvalé soubory cookie). Soubory cookie můžete samozřejmě kdykoli odmítnout, pokud to váš prohlížeč umožňuje.
Mimoto je možné odvolat váš souhlas s použitím souborů cookie (s výjimkou souborů cookie nezbytných pro zaručení funkčnosti).

5.1 Použití služby Google Analytics
Naše webové stránky používají službu Google Analytics, určenou pro analýzu webu, poskytovanou společností Google Inc. („Google"). Tato služba, včetně odpovídajících souborů cookie, je aktivována našimi webovými stránkami pouze na základě výslovného souhlasu uživatele. V opačném případě tato služba nebude používána. Upozorňujeme, že v případě udělení souhlasu použijeme službu Google Analytics s aktivovanou funkcí anonymizace IP, což znamená, že IP adresy budou zpracovávány pouze ve zkrácené formě, pro vyloučení jakékoli přímé korelace s fyzickou osobou.
Služba Google Analytics používá i soubory cookie, které jsou ukládány do vašeho počítače pro analýzu použití webových stránek. Informace o používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy), generované soubory cookie, jsou zasílány na server společnosti Google ve Spojených státech, kde jsou posléze ukládány. Společnost Google použije tyto informace pro vyhodnocení vašeho používání webových stránek, pro zpracování reportů o aktivitě webových stránek pro jejich provozovatele a pro poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu. Společnost Google může předávat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Společnost Google v žádném případě nebude spojovat vaši IP adresu s jinými údaji, kterými společnost Google disponuje.

Udělením souhlasu vydáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů společností Google, a to výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely. V každém případě máte možnost kdykoli odvolat souhlas se shromažďováním a ukládáním vašich údajů, přičemž toto odvolání nebude mít zpětný účinek (viz výše). Kromě toho je možné použít funkci pro deaktivaci služby Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de), pokud to váš prohlížeč umožňuje.

Informace o použití osobních údajů společností Google jsou dostupné na webových stránkách www.google.de/policies/privacy/partners/.

6. Odkazy na jiné webové stránky
Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky. Nemáme žádný vliv na to, zda provozovatelé jiných webových stránek dodržují ustanovení ochrany osobních údajů.
Jako provozovatel stránek jsme odpovědní za vlastní obsahy podle všeobecných zákonů. Od těchto vlastních obsahů je třeba odlišit odkazy na obsahy zpřístupněné jinými provozovateli. Za cizí obsahy poskytnuté k užívání pomocí odkazů nepřebíráme odpovědnost a neztotožňujeme se s nimi.
Za nelegální, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, které vzniknou z používání nebo nepoužívání takto poskytnutých informací, odpovídá pouze provozovatel stránek, na které se odkazovalo.
V případě zjištění porušení práv příslušné odkazy neprodleně odstraníme.

7. Zpracování údajů prostřednictvím vloženého videoobsahu
Naše webové stránky používají takzvaná vložená videa, která zahrnují videa webových stránek YouTube a Vimeo. Umožňujeme pouze spojení s poskytovateli videozáznamů. Přenos osobních údajů na stránky YouTube nebo Vimeo nebude uskutečněn, dokud na dané video nekliknete.
YouTube je služba společnosti Google Inc. Informace o účelu a způsobu shromažďování a používání údajů společností Google, jakož i o právech a možnostech nastavení pro ochrany uživatelů stránek YouTube, jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů webových stránek YouTube, na adrese http://www.youtube.com/t/privacy.
Vimeo je služba společnosti Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Další informace o způsobu zpracování a ochraně osobních údajů společnosti Vimeo jsou dostupné na webových stránkách https://vimeo.com/privacy.

8. Vaše práva k vašim osobním údajům
8.1 Právo na informaci, opravu, omezení, výmaz, vydání
Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte kdykoliv právo na bezplatnou informaci o vašich uložených osobních údajích a případně právo na opravu, omezení nebo výmaz těchto údajů. Pokud musíme dodržet zákonné povinnosti k uchovávání, omezíme vaše údaje pro další zpracování místo jejich výmazu, takže již nebude možné je používat pro výše uvedené účely. Dále máte právo obdržet své osobní údaje, které jsou u nás uložené, v elektronickém formátu.

8.2. Právo vznést námitku v konkrétním případě
Z důvodů vyplývajících z vaší zvláštní osobní situace máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a sice na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (zpracování osobních údajů na základě zvážení zájmů); to platí také pro profilování vycházející z tohoto ustanovení ve smyslu čl. 4 odst. 4 GDPR. Jestliže vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje již zpracovávat, ledaže budeme moci prokázat závažné legitimní důvody pro zpracování převažující nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo zpracování bude sloužit k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

8.3 Právo vznést námitku proti zpracování údajů k reklamním účelům
S vaším souhlasem zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takové reklamy; platí to také pro profilování, pokud souvisí s takovým přímých marketingem. Jestliže vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

S veškerými svými žádostmi ohledně práv se obracejte na níže uvedené kontaktní údaje.

8.4. Právo podat stížnost
Pokud se budete domnívat, že vaše údaje nejsou u společnosti elumatec AG zpracovávány podle platných zákonů o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů podle vlastního výběru.

9. Bezpečnost údajů
Naše webové stránky a ostatní systémy zabezpečujeme technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, změně nebo šíření vašich údajů nepovolanými osobami. Bezpečnostní opatření jsou neustále zlepšována v souladu s technologickým vývojem.
Přístup k vašemu účtu v internetovém obchodě je možný pouze po zadání vašeho osobního hesla. S vašimi přístupovými informacemi byste měli vždy zacházet důvěrně a zavřít okno prohlížeče po skončení komunikace s námi, zejména v případě, že používáte počítač společně s jinými osobami.

10. Další informace a kontakty
Kontaktujte nás v případě dalších otázek k tématu ochrany osobních údajů. S otázkami týkajícími se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, při požadování informací, opravy, zablokování/omezení nebo výmazu údajů a odvolání udělených souhlasů se obracejte na:

elumatec AG
Datenschutzbeauftragter (Zmocněnec pro ochranu osobních údajů)
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker
datenschutzbeauftragter(at)elumatec.com

elumatec AG
Marketing
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker
marketing(at)elumatec.com