Choose your language to see local content
 • English expand_more
  • German
  • Italian
  • French
  • Spanish
  • Portuguese
  • Nederlands
  • Russian
  • Polish
  • Turkish
  • Czech
  • Chinese
close

OWH

Warunki sprzedaży i dostaw elumatec AG (stan na: maj 2022)

1. Informacje ogólne
1.1 Poniższe warunki obowiązują dla wszystkich składanych przez nas ofert i dla wszystkich transakcji zawieranych przez nas z odbiorcą, również wtedy, jeżeli zostały one zawarte z nami w ramach elektronicznego obrotu handlowego. Ogólne warunki handlowe odbiorcy albo podmiotu trzeciego nie mają zastosowania, również wówczas, gdy w danym przypadku nie wyraziliśmy odrębnego sprzeciwu wobec obowiązywania tych warunków, chyba że potwierdzimy ich obowiązywanie w danym przypadku wyraźnie na piśmie. Jeżeli między odbiorcą a nami istnieje porozumienie ramowe (w szczególności porozumienie ogólne), regulacje odbiegające mają pierwszeństwo przed tymi zawartymi w porozumieniu ramowym.
1.2 Wszystkie nasze oferty są niewiążące, chyba że są wyraźnie oznaczone jako wiążące albo mają wyznaczony termin na przyjęcie. Zamówienia lub zlecenia ze strony odbiorcy możemy przyjąć w terminie dziesięciu dni od otrzymania.
1.3 Decydujące dla treści umowy - w szczególności cen, zakresu, jakości i okresu świadczenia, innych terminów i warunków handlowych - jest nasze pisemne potwierdzenie zlecenia. Wszystkie pozostałe ustalenia mają jedynie znaczenie drugorzędne. W szczególności ustalenia lub przyrzeczenia ustne przed zawarciem umowy są niewiążące pod względem prawnym i zastępowane są umową pisemną, jeżeli nie wynika z nich wyraźnie, że będą dalej ważne i wiążące. Późniejsze zmiany treści umowy i jej uzupełnienia obowiązują tylko po potwierdzeniu ich przez nas na piśmie.
1.4 Dokumentacja należąca do oferty, np. ilustracje, rysunki, dane dotyczące masy i wymiarów są jedynie informacjami orientacyjnymi, o ile nie zostały wyraźnie określone jako wiążące. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w konstrukcji i wykonaniu technicznym. Zastrzegamy sobie prawa autorskie, z uwzględnieniem wszystkich uprawnień do rozporządzania nimi, w odniesieniu do rysunków i pozostałej dokumentacji. Bez uzyskania od nas wcześniej zgody na piśmie nie wolno ich udostępniać osobom trzecim ani przetwarzać w inny sposób. Schematy oznaczone przez nas jako poufne odbiorca może udostępniać osobom trzecim wyłącznie za naszą zgodą.
1.5 Wszelkie dostawy dla odbiorcy podlegają zastrzeżeniu prawidłowego i terminowego otrzymania przez nas własnych dostaw również w odniesieniu do niezbędnych surowców i produktów wyjściowych potrzebnych do przygotowania produktów dostarczanych odbiorcy. Jeżeli powyższe założenie nie nastąpi lub nie nastąpi we właściwym terminie, bezzwłocznie poinformujemy o tym odbiorcę, z zachowaniem prawa odstąpienia od umowy w rozsądnym terminie. W przypadku odstąpienia, niezwłocznie zwrócimy odbiorcy otrzymane płatności.

2. Ceny / zapłata
2.1 W przypadku braku szczegółowych ustaleń, ceny należy rozumieć jako loco fabryka Mühlacker-Lomersheim, bez skonta czy innych upustów, z załadunkiem, jednak bez opakowania. Do cen należy doliczyć ustawowy podatek VAT. W braku szczególnych ustaleń płatność z dostawy obrabiarek będzie realizowana w poniższy sposób: 60% zaliczki po wpływie potwierdzenia zlecenia, 30% po udzieleniu odbiorcy informacji, że elementy główne są gotowe do wysyłki, 10% po rozruchu, jednak najpóźniej w 14 dni po przejściu ryzyka.
2.2 Jeżeli odbiorca zaniecha działania, które winien wykonać, i przez to uniemożliwi nam (terminową) realizację świadczenia, lub jeżeli nie dokona należnej płatności bądź popadnie w zwłokę z tytułu zadłużenia, możemy ustalić odpowiedni termin spełnienia warunków umowy, wiążąc go z groźbą wypowiedzenia umowy w przypadku bezowocnego upływu tego terminu; ustalenie ww. terminu stanowi również upomnienie w rozumieniu § 286 niemieckiego Kodeksu Cywilnego. Jeżeli odbiorca nie podejmie dotychczas zaniechanej czynności do upływu tego terminu, mamy prawo wypowiedzieć umowę i inaczej zadysponować przedmiot dostawy. W przypadku wypowiedzenia możemy zażądać pełnej ceny zakupu. Należy od niej odliczyć już dokonane płatności oraz wartość tych części, które bez zmiany można wykorzystać w inny sposób. Jeżeli niezgodne z umową działania odbiorcy wynikają z działania siły wyższej, wówczas możemy jedynie żądać zwrotu kosztów powstałych do momentu wypowiedzenia oraz kosztów, których nie da się już uniknąć. Dalsze prawa wynikające z ustawy i roszczenia (np. roszczenia odszkodowawcze w przypadku zawinionego naruszenia zobowiązań przez odbiorcę) pozostają nienaruszone.
2.3 Jeżeli po zawarciu umowy u odbiorcy/użytkownika lub w ich państwach wystąpią konkretne i obiektywnie uzasadnione okoliczności, w wyniku których zgodnie z naszymi podstawowymi zasadami handlowymi nasze roszczenia nie będą zabezpieczone w sposób wystarczający, wówczas mamy prawo spełnienia naszych własnych zobowiązań umownych dopiero po dokonaniu kolejnych przedpłat lub ustanowieniu zabezpieczeń przez odbiorcę. Jeżeli odbiorca zgodnie z naszym żądaniem nie dokona dalszej przedpłaty lub nie ustanowi zabezpieczenia w odpowiednim, ustalonym okresie, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy.
2.4 Wyklucza się kompensatę lub zwrot płatności na podstawie roszczeń odbiorcy - np. roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wady, o ile roszczeń tych nie można potwierdzić w sposób bezsporny lub prawomocny.
2.5 Jeśli nasi poddostawcy podniosą ceny w okresie między zawarciem umowy a terminem dostawy, zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniego dostosowania uzgodnionych cen. Zdanie 1. nie obowiązuje, jeśli okres od zawarcia umowy do terminu dostawy jest mniejszy niż 1 miesiąc.

3. Czas dostawy i zwłoka w dostawie
3.1 O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, wszystkie terminy dostaw są niewiążące. Okres dostawy rozpoczyna się wraz z wysłaniem potwierdzenia zlecenia, jednak nie przed przedłożeniem przez odbiorcę uzyskanej dokumentacji, zezwoleń, zatwierdzeń oraz przed wpływem uzgodnionej zaliczki. Jeżeli nie podano innego terminu i czasu dostawy, obowiązuje okres sześciu tygodni od momentu sporządzenia potwierdzenia zlecenia, o ile w tym czasie wpłyną wszystkie dokumenty pozyskiwane przez odbiorcę, zgody i zatwierdzenia, a także zostanie na naszym koncie zaksięgowana ustalona zaliczka. W przeciwnym razie okres ten wynosi sześć tygodni od spełnienia ostatniego warunku spośród wymienionych powyżej.
3.2 Okres dostawy jest dotrzymany wówczas, jeżeli do jego upływu przedmiot dostawy opuści fabrykę lub zgłoszona zostanie jego gotowość do wysyłki.
3.3 Okres dostawy wydłuża się odpowiednio przy działaniach w ramach sporów pracowniczych, w szczególności strajku lub lokautu, oraz w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód, które nie zależą od woli dostawcy, o ile przeszkody te w sposób weryfikowalny mają znaczny wpływ na dokończenie lub wysyłkę przedmiotu dostawy.
3.4 Jesteśmy uprawnieni do dostaw i świadczeń częściowych, jeżeli odbiorca może wykorzystać zgodnie z określonym w umowie przeznaczeniem dostawę częściową lub świadczenie częściowe, zapewniona jest dostawa pozostałej części a po stronie odbiorcy wskutek dostawy częściowej lub świadczenia częściowego nie powstają istotnych rozmiarów dodatkowe nakłady i koszty (chyba, że to my poniesiemy te koszty).
3.5 Jeżeli wysyłka zostanie opóźniona zgodnie z życzeniem lub wskutek działania odbiorcy, wówczas z upływem miesiąca po zgłoszeniu gotowości do wysyłki naliczane będą koszty magazynowania; w przypadku składowania w naszej fabryce co najmniej w wysokości 0,5% kwoty faktury za jeden miesiąc, licząc od momentu zgłoszenia gotowości do wysyłki. Zastrzegamy możliwość naliczenia i udokumentowania przez nas wyższych kosztów magazynowych lub niższych kosztów przez odbiorcę. Jesteśmy jednakże uprawnieni do tego, aby po wyznaczeniu dodatkowego terminu i jego bezowocnym upływie przedmiot dostawy rozdysponować w inny sposób, a dostawę na rzecz odbiorcy zrealizować w odpowiednio wydłużonym terminie.
3.6 Dotrzymanie terminu dostawy uwarunkowane jest spełnieniem przez odbiorcę zobowiązań wynikających z umowy.
3.7 Wszystkie (wiążące i niewiążące) terminy dostaw są uzależnione od rozsądnych i terminowych dostaw realizowanych przez naszych poddostawców, podwykonawców lub firm logistycznych. Poinformujemy kupującego o wszelkich opóźnieniach tak szybko, jak to możliwe. Terminy dostaw ulegają odpowiedniemu przedłużeniu i nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez działających na nasze zlecenie poddostawców, podwykonawców lub firmy logistyczne. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia, które wynikają z faktu, że poddostawcy, podwykonawcy lub firmy logistyczne, mimo terminowego zlecenia, nie wykonują w terminie usług, do których są zobowiązane.
3.8 Nie jesteśmy zwolnieni z obowiązku dotrzymania wiążącego terminu dostawy, jeśli kupujący udowodni, że to my ponosimy odpowiedzialność za niedostarczenie towaru.
3.9 Jeżeli odbiorca nie odbierze przedmiotu dostawy pomimo pisemnego upomnienia, albo jeżeli popadnie w zwłokę z zapłatą ustalonej ceny, oprócz prawa do odstąpienia od umowy przysługuje nam prawo żądania zapłaty zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 25% ustalonej ceny. Odszkodowanie ustala się w innej wysokości, jeśli odpowiednio: wykażemy wyższą szkodę albo odbiorca wykaże niższą szkodę.

4. Przejście ryzyka i odbiór
4.1 Ryzyko przechodzi na odbiorcę najpóźniej z przesłaniem części dostawy do spedytora, przewoźnika lub podmiotu trzeciego wyznaczonego do wykonania wysyłki, jak również wtedy, kiedy nastąpiły dostawy częściowe lub zrealizowaliśmy jeszcze inne świadczenia, np. przejęliśmy koszty wysyłki lub przywóz i ustawienie. Na życzenie odbiorcy przesyłka zostanie objęta na jego koszt ubezpieczeniem od kradzieży, uszkodzenia, szkód w transporcie, szkód na skutek działania pożaru i wody oraz innych rodzajów ryzyka, które podlegają ubezpieczeniu.
4.2 Jeżeli przesyłka opóźnia się na skutek wystąpienia okoliczności, które są zawinione przez odbiorcę, wówczas ryzyko przechodzi na odbiorcę, jeżeli przedmiot dostawy jest gotowy do wysyłki i poinformowaliśmy o tym fakcie odbiorcę. Na życzenie i koszt odbiorcy przesyłka zostanie objęta od kradzieży, szkód na skutek działania pożaru i wody oraz innych rodzajów ryzyka, które podlegają ubezpieczeniu.
4.3 Dostarczone przedmioty odbiorca winien odebrać, nie naruszając praw wynikających z punktu 7, nawet jeżeli przedmioty wykazują nieznaczne wady.

5. Zastrzeżenie własności / ubezpieczenie
5.1 Dostarczony towar pozostaje naszą własnością aż do pełnego zapłacenia przysługujących nam wszelkich należności, również powstałych w późniejszym okresie, wynikających ze stosunków handlowych z odbiorcą.
5.2 Odbiorca jest zobowiązany do ostrożnego obchodzenia się z przedmiotem dostawy i ubezpieczenia go na rzecz dostawcy na własny koszt w okresie zastrzeżenia własności od szkód w wyniku kradzieży, uszkodzenia, pożaru, działania wody lub innych uszkodzeń. Odbiorca zobowiązany jest udokumentować fakt zawarcia ubezpieczenia.
5.3 Odbiorcy przysługuje prawo dalszej odsprzedaży przedmiotu dostawy w ramach zwykłego obrotu handlowego. W przypadku odsprzedaży odbiorca, celem zabezpieczenia naszego roszczenia ceny, z góry dokonuje cesji na nas wynikających z tego tytułu roszczeń względem nabywcy.
5.4 Odbiorcy przysługuje ponadto prawo obróbki i przetwarzania przedmiotu dostawy w ramach zwykłego obrotu towarowego i sprzedaży rzeczy w ramach tego obrotu. Zastaw lub przewłaszczenie na zabezpieczenie nie są dozwolone bez naszej wcześniejszej zgody. Jeżeli odbiorca przetwarza przedmiot dostawy, przetworzenie następuje w naszym imieniu i na nasz rachunek jako producenta. W ten sposób bezpośrednio uzyskujemy prawo własności do nowej rzeczy. W przypadku przetwarzania z wykorzystaniem materiałów należących do kilku osób, uzyskujemy współwłasność nowej rzeczy w stopniu odpowiadającym wartości przedmiotu dostawy. Jeżeli uzyskamy własność lub współwłasność rzeczy, przeniesiemy na odbiorcę nasze prawo własności lub udział we współwłasności rzeczy na odbiorcę, pod warunkiem zawieszającym pełnej spłaty ceny sprzedaży.
5.5 Jeżeli przedmiot dostawy zostanie połączony lub wymieszany z innymi rzeczami odbiorcy, a rzecz odbiorcy należy traktować jako rzecz główną, przeniesiemy na odbiorcę udział we współwłasności rzeczy głównej określony stosunkowo do wartości przedmiotu dostawy pod warunkiem zawieszającym pełnej spłaty według punktu 5.1.
5.6 Jeżeli odbiorca sprzeda nową rzecz lub rzecz powstałą wskutek połączenia lub wymieszania, odbiorca z góry, celem zabezpieczenia naszego roszczenia zapłaty ceny sprzedaży, sceduje na nasz przysługujące mu w stosunku do nabywcy tej rzeczy roszczenie o zapłatę ceny sprzedaży. Jeżeli w stosunku do danej rzeczy zyskaliśmy udział we współwłasności, odbiorca sceduje na nas roszczenie stosunkowo do wartości udziału we współwłasności.
5.7 Upoważniamy odbiorcę do ściągania scedowanych na nas roszczeń we własnym imieniu i na nasz rachunek.
5.8 Jeżeli odbiorca popada w zwłokę z płatnością za przedmiot dostawy, przysługuje nam prawo odstąpienia od umowy i zażądania od odbiorcy wydania dostarczonych przez nas ale nadal objętych zastrzeżeniem własności przedmiotów dostawy.
5.9 Jeżeli prawo danego kraju, w którym znajduje się przedmiot sprzedaży, nie dopuszcza zastrzeżenia własności, zezwala jednak dostawcy na zastrzeżenie innym praw względem przedmiotu dostawy, wówczas możemy skorzystać z wszystkich praw tego rodzaju. Odbiorca powinien współdziałać z nami w czynnościach, które chcemy podjąć w celu ochrony naszego prawa własności - lub w jego miejsce innego prawa względem przedmiotu sprzedaży.

6. Gwarancja
6.1 Nasze świadczenie jest wolne od wad, jeżeli jego rzeczywiste właściwości odbiegają jedynie w nieznacznym stopniu od cech uzgodnionych umownie i jeżeli to odchylenie jest akceptowalne dla odbiorcy.
6.2 Udzielamy następującej gwarancji na brak występowania wad w naszych świadczeniach: Wszystkie wady prawidłowo zareklamowane w okresie rękojmi będą usuwane bezpłatnie dla odbiorcy, zgodnie z naszym wyborem na zasadzie naprawy lub dostawy części wolnych od wad (dodatkowe świadczenia naprawcze). Na nasze żądanie odbiorca winien odesłać nam wadliwe części. W przypadku braku możliwości realizacji odpowiednich pod względem jakości dodatkowych świadczeń naprawczych, skonsultujemy dany przypadek z odbiorcą. O ile jest to akceptowalne dla odbiorcy, w celu spełnienia naszego obowiązku realizacji dodatkowych świadczeń naprawczych możemy dostarczyć inne przedmioty dostawy lub rozwiązania z naszego programu, które łącznie wykazują uzgodnione lub, przy braku uzgodnień względem właściwości, zdefiniowane jako wolne od wad cechy przedmiotu dostawy zgodnie z ustawą (§§ 434 ust. 1, 633 ust. 2 niemieckiego Kodeksu Cywilnego).
6.3 Okres rękojmi wynosi w przypadku zwykłej pracy oraz pracy w trybie jednozmianowym 12 miesięcy od dostawy albo - jeżeli wymagany jest odbiór - 12 miesięcy od odbioru. Odbiór w brzmieniu powyższym następuje wtedy, kiedy odbiorca nie zgłosi odmowy odbioru z podaniem przyczyn w ciągu trzech miesięcy od wysyłki danego przedmiotu dostawy / dzieła.
6.4 Okres rękojmi określony w punkcie 6.3 nie obowiązuje w przypadku niestandardowych okoliczności oraz przy wykorzystaniu przedmiotu dostawy w trybie wielozmianowym w rozumieniu punktu 6.9. W takich przypadkach, ze względu na specjalne wymagania w stosunku do przedmiotu dostawy obowiązują krótsze terminy rękojmi, ustalane osobno po zgłoszeniu przez odbiorcę według punktu 6.9. Ponadto w przypadku części regenerowanych ("refurbished parts") okres rękojmi wynosi sześć miesięcy od dostawy. Dla części specjalnie oznakowanych zgodnie z instrukcją obsługi lub dokumentacją wysyłki okres rękojmi zaczyna biec po upływie podanych indywidualnie godzin pracy.
6.5 Okresy rękojmi w punktach 6.3 oraz 6.4 nie obowiązują dla roszczeń odszkodowawczych odbiorcy w związku ze stanami faktycznymi wg punktu 7.1 i nie obowiązują, jeżeli w niemieckim kodeksie cywilnym (BGB), w §438 ust. 1 nr 2 (konstrukcje i materiały budowlane), § 479 ust. 1 (roszczenie regresowe) oraz § 634a ust. 1 nr 2 (wady konstrukcyjne) przewidziano inne terminy.
6.6 Bez naszej pisemnej zgody odbiorca nie może samodzielnie usuwać ewentualnych wad lub zlecać ich usunięcia osobom trzecim. Zapis ten nie obowiązuje w naglących przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa pracy, w celu ochrony przed niewspółmiernie wysokimi szkodami oraz kiedy wystąpi z naszej strony zwłoka w dodatkowych świadczeniach naprawczych; jednak w takich przypadkach istnieje obowiązek niezwłocznego powiadomienia nas o tym fakcie. Jeżeli odbiorca może usunąć wady samodzielnie lub przy pomocy kompetentnych osób trzecich, ma on prawo do rekompensaty odpowiednich kosztów usunięcia wady.
6.7 Gwarancja nie obowiązuje w przypadkach, kiedy
a) odbiorca zmodyfikował przedmiot dostawy bez naszej zgody albo za pośrednictwem osób trzecich, czyniąc usunięcie wady niemożliwym lub nadmiernie uciążliwym. W każdym przypadku odbiorca zobowiązany jest ponieść dodatkowe koszty usuwania wad;
b) przedmiot dostawy nie został ustawiony i uruchomiony przez nasz personel lub zgodnie z jego instrukcjami;
c) nie postępowano zgodnie z naszymi instrukcjami eksploatacji i konserwacji lub z przedmiotem dostawy obchodzono inaczej, w nieprawidłowy sposób;
d) przedmiot dostawy nie był obsługiwany przez specjalistyczny, przeszkolony personel;
e) szkody wynikają ze zwykłego zużycia, jeżeli spowodowało to wadę, uniemożliwiono lub nadmiernie utrudniono nam realizację prac związanych z rękojmią.
6.8 Wobec części dostawy, które nie są przez nas produkowane, np. wszystkich komponentów elektrycznych i elektronicznych, uznajemy gwarancję tylko w takim zakresie, w jakim przysługują nam roszczenia gwarancyjne względem naszych dostawców. Podniesiemy względem dostawy na rachunek odbiorcy roszczenia z tytułu rękojmi według naszego wyboru albo scedujemy je na odbiorcę. Roszczenia z tytułu rękojmi podniesione względem nas mogą być podnoszone w przypadku tego rodzaju wad wyłącznie wtedy, gdy sądowe dochodzenie roszczeń od dostawcy nie przyniosło efektu albo jeżeli wskutek upadłości nie dawało prognoz na pozytywny wynik. W czasie sporu sądowego bieg przedawnienia roszczeń odbiorcy względem nas z tytułu rękojmi jest wstrzymywany.
6.9 Odbiorca jest zobowiązany poinformować nas z odpowiednim wyprzedzeniem przed zawarciem umowy na piśmie o tym, że przedmiot dostawy będzie wystawiony na działanie niezwykłych czynników (np. klimatycznych, miejscowych lub eksploatacyjnych) albo że będzie wykorzystywany w trybie wielozmianowym. W przypadku braku odpowiednich informacji w tym zakresie ryzyko przechodzi na odbiorcę.
6.10 W razie niepowodzenia (ew. wielokrotnego) dodatkowego świadczenia naprawczego lub naszej odmowy wykonania takiego świadczenia, jeżeli jest ono niemożliwe do przyjęcia przez klienta lub ustalenie terminu jest zbyteczne zgodnie z §§ 281 ust. 2 i 323 ust. 2 niemieckiego Kodeksu Cywilnego, odbiorca może zgodnie ze swoim wyborem zmniejszyć wysokość wynagrodzenia, jak również może odstąpić od umowy przy występowaniu istotnych wad bez wymaganego w innych przypadkach wcześniejszego ustalenia odpowiedniego okresu na realizację dodatkowego świadczenia naprawczego i jego bezskutecznego upływu oraz - jeżeli nie udowodnimy braku występowania naszej winy - zgodnie z punktem 7 zażądać odszkodowania lub wyrównania swoich kosztów zgodnie z § 284 niemieckiego Kodeksu Cywilnego, chyba że nie liczyliśmy się z tym.
6.11 Odbiorca jest zobowiązany, aby na nasze żądanie w ciągu wyznaczonego jemu przez nas na piśmie odpowiedniego okresu złożyć oświadczenie, czy chce nadal skorzystać z naszego świadczenia i/lub których przysługujących mu roszczeń i praw będzie dochodził. Jeżeli odbiorca nie uczyni zadość temu zobowiązaniu, wówczas korzystanie z tychże praw czy roszczeń wymaga bezowocnego upływu kolejnego wyznaczonego nam przez odbiorcę na piśmie określonego terminu na dodatkowe świadczenie naprawcze, jeżeli wcześniej nie odmówiliśmy już ostatecznie realizacji tego świadczenia. Ustawowe roszczenia odszkodowawcze pozostają z naszej strony nienaruszone.
6.12 Ustawowe prawo regresu odbiorcy z powodu wad przedmiotu umowy nie zakłada zawinienia z naszej strony. We wszystkich innych przypadkach naruszenia zobowiązań odbiorca może odstąpić od umowy dopiero wtedy, jeżeli naruszenie zobowiązania nastąpiło z naszej winy.

7. Odpowiedzialność
7.1 Poniższe punkty 7.2 do 7.5 obowiązują dla wszelkich roszczeń odszkodowawczych, niezależnie od tego, na jakiej podstawie prawnej one bazują (np. odpowiedzialność za wady, zwłoka, naruszenie innych zobowiązań wynikających ze stosunków umownych lub zobowiązaniowych, brak możliwości, niedozwolone działanie itp.), jednakże nie mają zastosowania dla roszczeń odszkodowawczych z tytułu śmierci, obrażeń ciała i uszczerbków na zdrowiu, praw i roszczeń odbiorcy w wyniku podstępnego przemilczenia wady lub braku gwarantowanych przez nas właściwości, praw i roszczeń odbiorcy wynikających z zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa z naszej strony lub ze strony naszych przedstawicieli ustawowych bądź osób działających w imieniu naszej firmy, a także roszczeń dochodzonych za szkody wynikające z wadliwości produktu. W przypadku wyżej wymienionych wyjątków obowiązują przepisy ustawowe.
7.2 W razie szkody spowodowanej lekkomyślnością ponosimy odpowiedzialność jedynie w przypadku naruszenia istotnych praw i obowiązków, które wynikają z natury umowy i których naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy. W pozostałych przypadkach wyklucza się naszą odpowiedzialność przy szkodach spowodowanych lekkomyślnością i niedbalstwem.
7.3 Jeżeli zgodnie z punktem 7.2 występują przesłanki odpowiedzialności za naruszenie istotnych zobowiązań wynikających z umowy, odpowiedzialność ta jest ograniczona pod względem wysokości do typowej szkody, przewidywanej w momencie zawarcia umowy. Odpowiedzialność za szkody pośrednie lub następcze, takie jak utracone dochody jest wykluczona w tych przypadkach.
7.4 Odpowiedzialność występująca zgodnie z wymienionymi wyżej postanowieniami za typową szkodę, przewidywaną w momencie zawarcia umowy, jest ograniczona do wysokości sumy pokrycia naszego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa / z tytułu wykonywanego zawodu, czyli dla dwóch zdarzeń szkodowych na rok kalendarzowy po 10 000 000 EUR na szkody materialne i osobowe.
7.5 Roszczenia odszkodowawcze odbiorcy przedawniają się - o ile ustawa nie przewiduje krótszego okresu - w przypadku odpowiedzialności za wady (pozycja 6) po upływie terminu określonego w punkcie 6.3 zdanie 1; we wszystkich pozostałych przypadkach po upływie roku rozpoczynającego się z końcem roku, w którym roszczenia powstały, a odbiorca uzyskał informację o okolicznościach uzasadniających roszczenie i osobie dłużnika lub musiał ją uzyskać bez rażącego niedbalstwa. Bez względu na fakt poinformowania lub brak informacji w wyniku rażącego niedbalstwa roszczenia te przedawniają się po pięciu latach od ich powstania i bez względu na ich powstanie i fakt poinformowania lub brak informacji w wyniku rażącego niedbalstwa przedawniają się w ciągu dziesięciu lat od wystąpienia działania, naruszenia zobowiązania lub innego zdarzenia skutkującego powstaniem szkody (maksymalny okres).

8. Szczególne warunki w elektronicznych stosunkach handlowych
8.1 W odniesieniu do kont klienckich istniejących w jego przedsiębiorstwie odbiorca musi zagwarantować, aby drogą elektroniczną zamówienia mogli składać tylko ci pracownicy odbiorcy, którzy posiadają w tym zakresie stosowne pełnomocnictwo.
8.2 Odbiorca winien zapewnić, a jego pracownicy powinni dostosować się do tego, aby hasła i loginy użytkowników do korzystania z jego kont klienckich nie były udostępniane osobom trzecim i aby zapewnić ścisłe zachowanie poufności i zabezpieczenie tych informacji przed dostępem i wiedzą osób nieupoważnionych.

9. Oprogramowanie, prawa użytkowania
9.1 Wykluczona jest odpowiedzialność z naszej strony za błędy przedmiotów dostarczanych przez nas, wynikające z oprogramowania, jeżeli odbiorca bez naszego przyzwolenia wprowadził zmiany i/lub modyfikacje w oprogramowaniu i jeżeli z tego wynika błędne działanie.
9.2 Odbiorca jest zobowiązany do podłączenia przedmiotu dostawy, jeśli posiada on to oprogramowanie, do Internetu i dokonania uzgodnionych czynności pomocniczych, które umożliwią nam zdalną konserwację urządzenia.
9.3 Odbiorca jest uprawniony jedynie do zainstalowania udostępnionych przez nas aktualizacji oprogramowania. Po zainstalowaniu takich aktualizacji odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia przed rozpoczęciem produkcji zgodności aktualizacji z danymi ustawieniami maszyny w drodze testów, nadzorowanych przez personel specjalistyczny.
9.4 Zasady przenoszenia praw użytkowania oprogramowania określone są w warunkach licencji dla klientów końcowych (EULA), sformułowanych przez odpowiedniego producenta oprogramowania. Zasady te obowiązują odpowiednio w stosunku umownym pomiędzy nami a odbiorcą. Powyższe warunki licencji są istotną częścią niniejszej umowy. Odbiorca poprzez uruchomienie oprogramowania potwierdza, że uznaje warunki licencyjne producenta oprogramowania, przekazywane razem z oprogramowaniem i wszystkimi elementami i kopiami bezpieczeństwa, aby tym samym uzyskać przeniesienie praw użytkowania z nas na odbiorcę. Wcześniej nie jest dozwolone użytkowanie oprogramowania.

10. Kontrola eksportu
10.1 Dostawy i usługi (tj. realizacja kontraktów) są realizowane pod warunkiem, że ich wykonanie nie jest ograniczone przepisami krajowymi lub międzynarodowymi, w szczególności przepisami dotyczącymi kontroli eksportu, embarga lub innych ograniczeń.
10.2 Strony są zobowiązane do dostarczenia wszelkich informacji i dokumentów wymaganych do eksportu/transportu krajowego/importu w sposób prawidłowy, kompletny, w odpowiednim czasie i nieodpłatnie.
10.3 Opóźnienia spowodowane kontrolami eksportu lub procedurami licencyjnymi mają pierwszeństwo przed ustalonymi okresami i terminami, pod warunkiem, że nie wynikają one z naszej winy.
10.4 Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie licencji wymaganych dla niektórych pozycji, umowę dotyczącą tych pozycji uważa się za niezawartą. Nie zależy to od ważności lub ostateczności orzeczenia o odmowie wywozu lub przekazania. W takim przypadku nieuzyskanie licencji lub niedotrzymanie terminów nie stanowi podstawy do roszczeń odszkodowawczych, chyba że takie naruszenie wynika z winy jednej ze stron.
10.5 Klient zobowiązuje się nie handlować (oferować, sprzedawać, dostarczać) dostarczonymi mu przez nas towarami, jeśli naruszałoby to obowiązujące przepisy dotyczące kontroli eksportu. W szczególności kupujący musi zadbać o to, aby nabywca nie handlował towarami, lecz korzystał z nich wyłącznie dla siebie i do celów cywilnych. W przypadku naruszenia przepisów prawa o kontroli eksportu mamy prawo rozwiązać umowę lub odstąpić od niej, a ponadto klient jest zobowiązany do zabezpieczenia nas przed wszelkimi roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich z tytułu naruszenia przepisów prawa o kontroli eksportu oraz do wypłaty odszkodowania za poniesione w związku z tym wydatki i straty niematerialne i materialne, w szczególności grzywny i odszkodowania karne.
10.6 Jeśli klient zamierza sprzedać towary kupującemu zgodnie z powyższymi punktami 10.1-10.5, musi przesłać nam deklarację końcowego przeznaczenia bez konieczności zwracania się do nas z taką prośbą. Powinien on zawierać w formie tekstowej nazwę nabywcy, jego adres i numery identyfikacyjne, kraj przeznaczenia i obszar działalności nabywcy, z odniesieniem do numeru zamówienia oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi typu, numeru i roku produkcji maszyny. Ponadto nabywca musi zagwarantować, że towary będą wykorzystywane wyłącznie do celów cywilnych.
10.7 Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia nas w formie tekstowej o wszelkich naruszeniach obowiązków wynikających z powyższych punktów 10.1 do 10.6, o których się dowiedział, niezależnie od tego, czy zostały one popełnione przez jego pracowników, czy przez nabywcę towaru.

11. Prawo właściwe, miejsce jurysdykcji, miejsce wykonania
11.1 Nasze Ogólne Warunki Handlowe nie zmieniają ustawowego podziału ciężaru dowodowego poprzez obciążenie nim odbiorcy.
11.2 Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania wszystkich sporów wynikających pośrednio lub bezpośrednio ze stosunku umownego jest sąd w Karlsruhe. Jesteśmy również uprawnieni do pozwania odbiorcy przed sądem właściwym dla jego siedziby.
11.3 Obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie z wyłączeniem przepisów kolizyjnych międzynarodowego prawa prywatnego oraz postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
11.4 Miejscem świadczenia dla naszych zobowiązań umownych jest Mühlacker. Dotyczy to również miejsca świadczenia dla ewentualnych roszczeń odbiorcy z tytułu rękojmi, w szczególności o świadczenie zastępcze lub naprawę.

Koniec warunków sprzedaży i dostawy